ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА


На 21.03.2022 г. „Мирекс Шипинг” ООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4785-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Проектът е финансиран от Оперативна програма” Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и 7500 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.

Основните цели на проекта са осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Очакваният резултат е постигане на положителен ефект по отношение на Мирекс Шипинг ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква Мирекс Шипинг ООД да продължи дейността си в дългосрочен план след приключване на проекта.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-2.089-4785-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.